جفری ساکس دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است

جفری ساکس دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: دعوت از افرادی مثل ساکس خطای بزرگی است؛ چرا که وی دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است.

جفری ساکس دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است

(image)

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: دعوت از افرادی مثل ساکس خطای بزرگی است؛ چرا که وی دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است.
جفری ساکس دارای نظریات سیاهی در اقتصاد است

car