جریان توسعه گرا در تحلیل واقعیت ها دچار مشکل است نه تحلیل آرمانها

جریان توسعه گرا در تحلیل واقعیت ها دچار مشکل است نه تحلیل آرمانها

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی گفت: مشکل جریان توسعه گرا این نیست که آرمان ها را نمی تواند تحلیل کند بلکه مشکل اول آن این است که واقعیت ها را نمی تواند تحلیل کند.

جریان توسعه گرا در تحلیل واقعیت ها دچار مشکل است نه تحلیل آرمانها

(image)

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی گفت: مشکل جریان توسعه گرا این نیست که آرمان ها را نمی تواند تحلیل کند بلکه مشکل اول آن این است که واقعیت ها را نمی تواند تحلیل کند.
جریان توسعه گرا در تحلیل واقعیت ها دچار مشکل است نه تحلیل آرمانها

ganool review