جذب سیدجلال را نه رد و نه تایید می‌کنم!

جذب سیدجلال را نه رد و نه تایید می‌کنم!

سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: برای جذب بازیکنان با توجه به بودجه و توانمندی باشگاه عمل می‌کنیم، وعده‌ای نمی‌دهیم که عملی نشود و پرسپولیس دچار مشکل شود.

جذب سیدجلال را نه رد و نه تایید می‌کنم!

(image)

سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: برای جذب بازیکنان با توجه به بودجه و توانمندی باشگاه عمل می‌کنیم، وعده‌ای نمی‌دهیم که عملی نشود و پرسپولیس دچار مشکل شود.
جذب سیدجلال را نه رد و نه تایید می‌کنم!

ganool review