جدال دو اسلام: انقلابی ماندن یا مرتجع بودن؟!

جدال دو اسلام: انقلابی ماندن یا مرتجع بودن؟!
شهیدخبر(شهیدنیوز): تفکیک میان شاخصهای اسلام ناب با اسلام آمریکایی یک ضرورت خطیر و اساسی و واجب سیاسی برای آحاد نخبگان بخصوص روحانیت معظم است.

جدال دو اسلام: انقلابی ماندن یا مرتجع بودن؟!

شهیدخبر(شهیدنیوز): تفکیک میان شاخصهای اسلام ناب با اسلام آمریکایی یک ضرورت خطیر و اساسی و واجب سیاسی برای آحاد نخبگان بخصوص روحانیت معظم است.
جدال دو اسلام: انقلابی ماندن یا مرتجع بودن؟!

ganool review