تیم دانشجویان دختر دانشگاه علمی کاربردی قهرمان کشوری شد

تیم دانشجویان دختر دانشگاه علمی کاربردی قهرمان کشوری شد

تیم دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته تفنگ بادی و تپانچه موفق به کسب مدال در مسابقات قهرمان کشوری شدند.

تیم دانشجویان دختر دانشگاه علمی کاربردی قهرمان کشوری شد

(image)

تیم دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته تفنگ بادی و تپانچه موفق به کسب مدال در مسابقات قهرمان کشوری شدند.
تیم دانشجویان دختر دانشگاه علمی کاربردی قهرمان کشوری شد

دانلود سرا