تولید لنت ترمز تقلبی درکارگاه روستایی!

تولید لنت ترمز تقلبی درکارگاه روستایی!

فرمانده انتظامی شهرستان نور استان مازندران از کشف کارگاه تولید لنت ترمزهای تقلبی و کشف دو هزار و ۸۰۰ لنت تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

تولید لنت ترمز تقلبی درکارگاه روستایی!

(image)

فرمانده انتظامی شهرستان نور استان مازندران از کشف کارگاه تولید لنت ترمزهای تقلبی و کشف دو هزار و ۸۰۰ لنت تاریخ مصرف گذشته خبر داد.
تولید لنت ترمز تقلبی درکارگاه روستایی!

wolrd press news