توضیحات کدخدایی پیرامون ماجرای خبر امروز شورای نگهبان

توضیحات کدخدایی پیرامون ماجرای خبر امروز شورای نگهبان

سخنگوی شورای نکهبان درباره ماجرای مربوط به خبر امروز شورای نگهبان از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم توضیحاتی منتشر کرد.

توضیحات کدخدایی پیرامون ماجرای خبر امروز شورای نگهبان

(image)

سخنگوی شورای نکهبان درباره ماجرای مربوط به خبر امروز شورای نگهبان از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم توضیحاتی منتشر کرد.
توضیحات کدخدایی پیرامون ماجرای خبر امروز شورای نگهبان

اخبار کارگران