تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ به ۱۴.۸ درصد رسید

تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ به ۱۴.۸ درصد رسید

تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ، منتهی به پاییز ۱۳۹۴ به ۱۴.۸ درصد رسید.

تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ به ۱۴.۸ درصد رسید

(image)

تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ، منتهی به پاییز ۱۳۹۴ به ۱۴.۸ درصد رسید.
تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ به ۱۴.۸ درصد رسید