توجه به ارتباط و تعامل رشته های تحصیلی با فرهنگ ضروری است

توجه به ارتباط و تعامل رشته های تحصیلی با فرهنگ ضروری است
قم – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: علاوه بر آمایش سرزمینی رشته مورد نیاز و بازار کار آن، ارتباط و تعامل آن رشته با فرهنگ دارای اهمیت است.

به گزارش امتداد نیوز ، حجت الاسلام حمیدرضا پارسانیا، عصر جمعه در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی، اظهار داشت: این طرح فرصتی است برای دانشجویانی که در حوزه علوم انسانی وارد می شوند که سرمایه و استعداد خود را در این راه هزینه کنند.
وی افزود: این طرح در آغاز می خواهد بیاموزد در باره دانشی که فرا می گیریم بیاندیشیم که این در سیستم آموزشی بسیار کم رنگ است؛ باز اندیشی به دانشی که فرامی گیریم باید صورت بگیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مسیری که این دوره باز می کند ما را به ارزش وجودی خود و دانشی که داریم آگاه می سازد و این ارزیابی که در مورد علم است در یک نگاه کلی از دو منظر رخ می دهد.
وی ادامه داد: اینکه رشته مورد نظر با چه تعریفی از علوم شکل گرفته و چه ارتباطی با رشته ها و بخش های دیگر دارد باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام پارسانیا عنوان کرد: جهان غرب که بستر علوم انسانی است جهانی است که پاسخ نیازهای …

توجه به ارتباط و تعامل رشته های تحصیلی با فرهنگ ضروری است

قم – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: علاوه بر آمایش سرزمینی رشته مورد نیاز و بازار کار آن، ارتباط و تعامل آن رشته با فرهنگ دارای اهمیت است.

به گزارش امتداد نیوز ، حجت الاسلام حمیدرضا پارسانیا، عصر جمعه در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی، اظهار داشت: این طرح فرصتی است برای دانشجویانی که در حوزه علوم انسانی وارد می شوند که سرمایه و استعداد خود را در این راه هزینه کنند.
وی افزود: این طرح در آغاز می خواهد بیاموزد در باره دانشی که فرا می گیریم بیاندیشیم که این در سیستم آموزشی بسیار کم رنگ است؛ باز اندیشی به دانشی که فرامی گیریم باید صورت بگیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مسیری که این دوره باز می کند ما را به ارزش وجودی خود و دانشی که داریم آگاه می سازد و این ارزیابی که در مورد علم است در یک نگاه کلی از دو منظر رخ می دهد.
وی ادامه داد: اینکه رشته مورد نظر با چه تعریفی از علوم شکل گرفته و چه ارتباطی با رشته ها و بخش های دیگر دارد باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام پارسانیا عنوان کرد: جهان غرب که بستر علوم انسانی است جهانی است که پاسخ نیازهای …
توجه به ارتباط و تعامل رشته های تحصیلی با فرهنگ ضروری است