تنها ۲درصد خاک عراق در اشغال تروریست‌ها باقی مانده‌است

تنها ۲درصد خاک عراق در اشغال تروریست‌ها باقی مانده‌است
سرلشکر عثمان الغانمی با بیان اینکه تنها 2 درصد از خاک عراق در اشغال تروریست‌ها است، گفت: بیشتر زمین‌های عراق را از تسلط داعش خارج کرده‌ایم و قدم بعدی ما الحویجه خواهد بود.

تنها ۲درصد خاک عراق در اشغال تروریست‌ها باقی مانده‌است

سرلشکر عثمان الغانمی با بیان اینکه تنها 2 درصد از خاک عراق در اشغال تروریست‌ها است، گفت: بیشتر زمین‌های عراق را از تسلط داعش خارج کرده‌ایم و قدم بعدی ما الحویجه خواهد بود.
تنها ۲درصد خاک عراق در اشغال تروریست‌ها باقی مانده‌است