تنها راه حفظ اتحادیه اروپا اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است

تنها راه حفظ اتحادیه اروپا اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رای مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا تاکید کرد: اتحادیه اروپا ابزار دست آمریکا بده و تنها راه حفظ آن، اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است.

تنها راه حفظ اتحادیه اروپا اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است

(image)

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رای مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا تاکید کرد: اتحادیه اروپا ابزار دست آمریکا بده و تنها راه حفظ آن، اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است.
تنها راه حفظ اتحادیه اروپا اعلام علنی و عملی استقلال از کاخ سفید است

مدرسه