تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است

تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است

رئیس سابق بنیاد سینمایی فارابی گفت: تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است. یکی از مؤلفه‌های مهم تمدن غرب برخلاف تمام تاریخ بشر همین دوره بی‌دینی است که اصطلاحاً لائیسیزم می‌گویند و به کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، لائیک می‌گویند.

تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است

(image)

رئیس سابق بنیاد سینمایی فارابی گفت: تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است. یکی از مؤلفه‌های مهم تمدن غرب برخلاف تمام تاریخ بشر همین دوره بی‌دینی است که اصطلاحاً لائیسیزم می‌گویند و به کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، لائیک می‌گویند.
تنها دوره‌ای که بشر به‌کل خدا را کنار گذاشت، تمدن مدرن غرب است

مرجع سلامتی