تمدید ۶ ماهه تحریم‌های روسیه در دستور کار اتحادیه اروپا

تمدید ۶ ماهه تحریم‌های روسیه در دستور کار اتحادیه اروپا

سران اتحادیه اروپا پس از تشکیل جلسه در بروکسل تصمیم گرفتند تحریم‌های روسیه را تمدید کنند.

تمدید ۶ ماهه تحریم‌های روسیه در دستور کار اتحادیه اروپا

(image)

سران اتحادیه اروپا پس از تشکیل جلسه در بروکسل تصمیم گرفتند تحریم‌های روسیه را تمدید کنند.
تمدید ۶ ماهه تحریم‌های روسیه در دستور کار اتحادیه اروپا