تلاش ها برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد

تلاش ها برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد
سخنگوی وزارت ارشاد: از شخصیت ها و نخبگان فرهنگی و هنری برای حضور در مشهد همزمان با رویداد پایتخت فرهنگ جهان اسلام دعوت شده است تا مراسم آبرومندانه ای برگزار شود.

تلاش ها برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد

سخنگوی وزارت ارشاد: از شخصیت ها و نخبگان فرهنگی و هنری برای حضور در مشهد همزمان با رویداد پایتخت فرهنگ جهان اسلام دعوت شده است تا مراسم آبرومندانه ای برگزار شود.
تلاش ها برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی