تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

سفیر جمهوری غنا در ایران گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری همدان و غنا فراهم کرد.

تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

(image)

سفیر جمهوری غنا در ایران گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری همدان و غنا فراهم کرد.
تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

wolrd press news