تغییر نام جبهه‌النصره به جبهه فتح‌الشام تنها بازی با کلمات است

تغییر نام جبهه‌النصره به جبهه فتح‌الشام تنها بازی با کلمات است

سخنگوی وزارت امور خارجه تغییر نام جبهه النصره به جبهه فتح الشام را تنها بازی با کلمات دانست و تاکید کرد: ماهیت تروریستی این گروه با چنین اقدامی تغییر نمی یابد.

تغییر نام جبهه‌النصره به جبهه فتح‌الشام تنها بازی با کلمات است

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه تغییر نام جبهه النصره به جبهه فتح الشام را تنها بازی با کلمات دانست و تاکید کرد: ماهیت تروریستی این گروه با چنین اقدامی تغییر نمی یابد.
تغییر نام جبهه‌النصره به جبهه فتح‌الشام تنها بازی با کلمات است

استخدام