تعطیلی کارخانه ارج نتیجه بها دادن به اجناس خارجی است

تعطیلی کارخانه ارج نتیجه بها دادن به اجناس خارجی است

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: نکته مهمی که در تعطیلی کارخانه ارج نقش داشت، واردات بی‌رویه کالا و بها دادن به اجناس خارجی است.

تعطیلی کارخانه ارج نتیجه بها دادن به اجناس خارجی است

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: نکته مهمی که در تعطیلی کارخانه ارج نقش داشت، واردات بی‌رویه کالا و بها دادن به اجناس خارجی است.
تعطیلی کارخانه ارج نتیجه بها دادن به اجناس خارجی است

wolrd press news