تظاهرات میلیونی در کره جنوبی علیه رئیس جمهور

تظاهرات میلیونی در کره جنوبی علیه رئیس جمهور

صدها هزار تن از مردم کرۀ جنوبی، همزمان با طرح مخالفان برای استیضاح ارک گئون های رئیس‌جمهور، بار دیگر در سئول پایخت کره تظاهرات ضد دولتی برپا کردند و خواستار برکنار رئیس جمهور شدند.

تظاهرات میلیونی در کره جنوبی علیه رئیس جمهور

(image)

صدها هزار تن از مردم کرۀ جنوبی، همزمان با طرح مخالفان برای استیضاح ارک گئون های رئیس‌جمهور، بار دیگر در سئول پایخت کره تظاهرات ضد دولتی برپا کردند و خواستار برکنار رئیس جمهور شدند.
تظاهرات میلیونی در کره جنوبی علیه رئیس جمهور