تشکیل پرونده و کارت سلامت الکترونیک در سال۹۵ برای همه مردم کشور

عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفت: تحقیق و تفحصی در خصوص نحوه عملکرد وزارت بهداشت و درمان در بحث طرح تحول سلامت و همچنین تشکیل پرونده و صدور کارت سلامت الکترونیک برای مردم سراسر کشور از برنامه های کمیسیون در سال ۹۵ است.