تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در مجلس خبرگان رهبری

تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در مجلس خبرگان رهبری
نائب رییس مجلس خبرگان رهبری پیگیری ایده رهبر معظم انقلاب برای تشکیل هیئت اندیشه‌ورز این مجلس از جانب هیئت‌رئیسه خبرگان خبر داد.

تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در مجلس خبرگان رهبری

نائب رییس مجلس خبرگان رهبری پیگیری ایده رهبر معظم انقلاب برای تشکیل هیئت اندیشه‌ورز این مجلس از جانب هیئت‌رئیسه خبرگان خبر داد.
تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در مجلس خبرگان رهبری