تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشور

تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشور

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشورخبر داد.

تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشور

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشورخبر داد.
تشكيل ۲۰۰ کانون مذهبی در دانشگاه‌های كشور

مرکز فیلم