تساوی خانگی یاران قدوس برابر تیم صدرنشین

تساوی خانگی یاران قدوس برابر تیم صدرنشین
تیم اوسترساندس با حضور ۹۰ دقیقه‌ای سامان قدوس، ملی‌پوش ایرانی در بازی خانگی برابر مالموی صدرنشین به تساوی بسنده کرد.

تساوی خانگی یاران قدوس برابر تیم صدرنشین

تیم اوسترساندس با حضور ۹۰ دقیقه‌ای سامان قدوس، ملی‌پوش ایرانی در بازی خانگی برابر مالموی صدرنشین به تساوی بسنده کرد.
تساوی خانگی یاران قدوس برابر تیم صدرنشین