ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج – قزوین و کرج – چالوس

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج – قزوین و کرج – چالوس

مرکز مدیریت راه‌های البرز از ترافیک نیمه‌سنگین در آزاد‌راه قزوین -کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد.

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج – قزوین و کرج – چالوس

(image)

مرکز مدیریت راه‌های البرز از ترافیک نیمه‌سنگین در آزاد‌راه قزوین -کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد.
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج – قزوین و کرج – چالوس

موزیک جوان