تذکر ۱۵ نماینده به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF

تذکر ۱۵ نماینده به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF

تعداد ۱۵ نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF تذکر دادند.

تذکر ۱۵ نماینده به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF

(image)

تعداد ۱۵ نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF تذکر دادند.
تذکر ۱۵ نماینده به رئیس جمهور درباره الحاق به FATF

بازار بورس