تخلف سینماها در نمایش «۵۰ کیلو آلبالو»

تخلف سینماها در نمایش «۵۰ کیلو آلبالو»

فیلم «پنجاه کیلو آلبالو»در شرایطی به اکران خود در سینماهای تهران ادامه می دهد که فیلم تنها باید در ۵ سالن حمایتی به نمایش درمی آمد اما تعداد سینماهای بیشتری به این فیلم اختصاص یافته است.

تخلف سینماها در نمایش «۵۰ کیلو آلبالو»

(image)

فیلم «پنجاه کیلو آلبالو»در شرایطی به اکران خود در سینماهای تهران ادامه می دهد که فیلم تنها باید در ۵ سالن حمایتی به نمایش درمی آمد اما تعداد سینماهای بیشتری به این فیلم اختصاص یافته است.
تخلف سینماها در نمایش «۵۰ کیلو آلبالو»

فانتزی