تخلفات اداری بسیار ناچیز در آموزش عالی/ باید تلاش کنیم تا همین مقدار اندک، صفرشود

تخلفات اداری بسیار ناچیز در آموزش عالی/ باید تلاش کنیم تا همین مقدار اندک، صفرشود

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در آموزش عالی کشور تخلفات عمده و قابل ذکری نداریم، گفت: باید به سمت و سویی برویم که در مجموعه آموزش عالی شاهد صفر شدن همین مقدار اندک تخلفات کارکنان و اعضای هیئت علمی باشیم.

تخلفات اداری بسیار ناچیز در آموزش عالی/ باید تلاش کنیم تا همین مقدار اندک، صفرشود

(image)

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در آموزش عالی کشور تخلفات عمده و قابل ذکری نداریم، گفت: باید به سمت و سویی برویم که در مجموعه آموزش عالی شاهد صفر شدن همین مقدار اندک تخلفات کارکنان و اعضای هیئت علمی باشیم.
تخلفات اداری بسیار ناچیز در آموزش عالی/ باید تلاش کنیم تا همین مقدار اندک، صفرشود

خبر دانشجویی