تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه‌ها با شبکه شاعا

تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه‌ها با شبکه شاعا

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری بر اساس جایگاه آنها در رتبه بندی شبكه شاعا صورت می گیرد.

تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه‌ها با شبکه شاعا

(image)

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری بر اساس جایگاه آنها در رتبه بندی شبكه شاعا صورت می گیرد.
تخصیص بودجه متمركز تجهیزات پژوهشی به دانشگاه‌ها با شبکه شاعا

فروش بک لینک

استخدام