تحلیل مهدی‌محمدی از دیدارهای پی‌درپی ظریف با کری

تحلیل مهدی‌محمدی از دیدارهای پی‌درپی ظریف با کری

مهدی محمدی به دیدار مکرر ظریف با کری واکنش نشان داد.

تحلیل مهدی‌محمدی از دیدارهای پی‌درپی ظریف با کری

(image)

مهدی محمدی به دیدار مکرر ظریف با کری واکنش نشان داد.
تحلیل مهدی‌محمدی از دیدارهای پی‌درپی ظریف با کری

wolrd press news