تجمع هزاران نفر از شهروندان بارسلونا در مرکز شهر

تجمع هزاران نفر از شهروندان بارسلونا در مرکز شهر
هزاران تن از مردم بارسلونا در راستای برگزاری اعتصاب همگانی خود در ایالت کاتالونیا در مرکز این شهر تجمع کرده و بیش از ۵۰ خیابان اصلی در این شهر را مسدود کردند.

تجمع هزاران نفر از شهروندان بارسلونا در مرکز شهر

هزاران تن از مردم بارسلونا در راستای برگزاری اعتصاب همگانی خود در ایالت کاتالونیا در مرکز این شهر تجمع کرده و بیش از ۵۰ خیابان اصلی در این شهر را مسدود کردند.
تجمع هزاران نفر از شهروندان بارسلونا در مرکز شهر