تجمع بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس

تجمع بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس

جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس

(image)

جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس

دانلود سرا