تجاری سازی اختراعات، قوت قلبی برای تمامی نخبگان است

تجاری سازی اختراعات، قوت قلبی برای تمامی نخبگان است
جوان نخبه کرجی گفت:توسعه اقتصاد مقاومتی از جمله مسائلی است که جوانان این مرز و بوم لبیک گویان به امر رهبری در مسیر تحقق آن گام برمی دارند.

تجاری سازی اختراعات، قوت قلبی برای تمامی نخبگان است

جوان نخبه کرجی گفت:توسعه اقتصاد مقاومتی از جمله مسائلی است که جوانان این مرز و بوم لبیک گویان به امر رهبری در مسیر تحقق آن گام برمی دارند.
تجاری سازی اختراعات، قوت قلبی برای تمامی نخبگان است