تبریک آیت الله سیستانی برای آزادسازی فلوجه

تبریک آیت الله سیستانی برای آزادسازی فلوجه

حضرت آیت الله سیستانی آزادسازی شهر فلوجه از لوث تروریست ها را تبریک گفتند و از نیروهای پلیس برای نقش ویژه شان در این آزادسازی تقدیر کردند.

تبریک آیت الله سیستانی برای آزادسازی فلوجه

(image)

حضرت آیت الله سیستانی آزادسازی شهر فلوجه از لوث تروریست ها را تبریک گفتند و از نیروهای پلیس برای نقش ویژه شان در این آزادسازی تقدیر کردند.
تبریک آیت الله سیستانی برای آزادسازی فلوجه

دانلود فیلم جدید