تاکنون ۱۰۷روز هوای سالم درتهران وجود داشته است

تاکنون ۱۰۷روز هوای سالم درتهران وجود داشته است

۱۳۵ روز گذشته سال ۹۵، ۱۱ روز هوا پاک، ۱۰۷ روز سالم و ۱۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

تاکنون ۱۰۷روز هوای سالم درتهران وجود داشته است

(image)

۱۳۵ روز گذشته سال ۹۵، ۱۱ روز هوا پاک، ۱۰۷ روز سالم و ۱۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.
تاکنون ۱۰۷روز هوای سالم درتهران وجود داشته است

اخبار کارگران