تأکید سرکنسول ایران در فرانکفورت بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور

تأکید سرکنسول ایران در فرانکفورت بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور
گروه اجتماعی: سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت آلمان در همایش دانشجویی و نخبگان خراسان شمالی که با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور را تسهیلگر رشد و توسعه کشور و کسب حداکثر منافع ملی خواند.

تأکید سرکنسول ایران در فرانکفورت بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور

گروه اجتماعی: سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت آلمان در همایش دانشجویی و نخبگان خراسان شمالی که با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور را تسهیلگر رشد و توسعه کشور و کسب حداکثر منافع ملی خواند.
تأکید سرکنسول ایران در فرانکفورت بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور