تأكید بر توجه بیش از پیش به تقریب در شبكه‌های برون مرزی

تأكید بر توجه بیش از پیش به تقریب در شبكه‌های برون مرزی

دبیر‌كل مجمع جهانی تقریب تاكید كرد: برنامه های مربوط به تقریب مذاهب در شبكه های برون مرزی سازمان صدا و سیما باید بیش از گذشته باشد.

تأكید بر توجه بیش از پیش به تقریب در شبكه‌های برون مرزی

(image)

دبیر‌كل مجمع جهانی تقریب تاكید كرد: برنامه های مربوط به تقریب مذاهب در شبكه های برون مرزی سازمان صدا و سیما باید بیش از گذشته باشد.
تأكید بر توجه بیش از پیش به تقریب در شبكه‌های برون مرزی

خرید بک لینک

خبر جدید