بیکاری گریبان نخبگان را هم گرفت

بیکاری گریبان نخبگان را هم گرفت
قائم شهر- مخترع جوان قائم شهری با آنکه رتبه دوم مسابقات جهانی را کسب کرده، ۱۰ سال جویای کار است و ژنو نیز نتوانست گرهی از مشکلش باز کند.

بیکاری گریبان نخبگان را هم گرفت

قائم شهر- مخترع جوان قائم شهری با آنکه رتبه دوم مسابقات جهانی را کسب کرده، ۱۰ سال جویای کار است و ژنو نیز نتوانست گرهی از مشکلش باز کند.
بیکاری گریبان نخبگان را هم گرفت

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال