بیش از یک هزار نفر از ایتام خرمشهر میهمان پایتخت شدند

بیش از یک هزار نفر از ایتام خرمشهر میهمان پایتخت شدند

همزمان با هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در باغ موزه دفاع مقدس بیش از یک هزار نفر از ایتام و محرومین شهرستان خرمشهر و آبادان میهمان تهران شدند.

بیش از یک هزار نفر از ایتام خرمشهر میهمان پایتخت شدند

(image)

همزمان با هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در باغ موزه دفاع مقدس بیش از یک هزار نفر از ایتام و محرومین شهرستان خرمشهر و آبادان میهمان تهران شدند.
بیش از یک هزار نفر از ایتام خرمشهر میهمان پایتخت شدند

گوشی موبایل