بیشترین ریزش نخبگان در زمان امام(ره) اتفاق افتاد/ ماجرای کتاب نویسنده سلطنت طلب

بیشترین ریزش نخبگان در زمان امام(ره) اتفاق افتاد/ ماجرای کتاب نویسنده سلطنت طلب
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: برخی عوامل نفاق می خواهند القا کنند بعد از رحلت امام ریزش نخبگان افزایش پیدا کرد اما ما بیشترین ریزش ها را در زمان امام داشتیم.

بیشترین ریزش نخبگان در زمان امام(ره) اتفاق افتاد/ ماجرای کتاب نویسنده سلطنت طلب

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: برخی عوامل نفاق می خواهند القا کنند بعد از رحلت امام ریزش نخبگان افزایش پیدا کرد اما ما بیشترین ریزش ها را در زمان امام داشتیم.
بیشترین ریزش نخبگان در زمان امام(ره) اتفاق افتاد/ ماجرای کتاب نویسنده سلطنت طلب

ganool review