بیانیه جمعی از گروه های جهادی در پی حادثه سیل در کشور

بیانیه جمعی از گروه های جهادی در پی حادثه سیل در کشور

اکنون جمعی از هم وطنان ما خسارت دیده و مصیبت زده اند، دستهایی باید که بر آلام آنها مرهم گذارد و شور زندگی را در دلشان زنده کند. از این رو جهادگران که در حوادث غیرمترقبه پیشین نمونه ای خوب از خدمت رسانی به آسیب دیدگان را به نمایش گذاشتند.

بیانیه جمعی از گروه های جهادی در پی حادثه سیل در کشور

(image)

اکنون جمعی از هم وطنان ما خسارت دیده و مصیبت زده اند، دستهایی باید که بر آلام آنها مرهم گذارد و شور زندگی را در دلشان زنده کند. از این رو جهادگران که در حوادث غیرمترقبه پیشین نمونه ای خوب از خدمت رسانی به آسیب دیدگان را به نمایش گذاشتند.
بیانیه جمعی از گروه های جهادی در پی حادثه سیل در کشور

بک لینک رنک 7

خرم خبر