به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!

به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون تخلفات پژوهشی اخیر در این دانشگاه گفت: به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!

به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون تخلفات پژوهشی اخیر در این دانشگاه گفت: به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!
به دور از هر گونه غرض ورزی‌های سیاسی و حزبی، متخلفین باید مشخص و مجازات شوند!

خرید vpn kerio رایگان

کیمیا دانلود