به دنبال پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی هستیم

به دنبال پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی هستیم
معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص تدوین لوایح و اصلاح قوانین با اشاره به این که «با بهره گیری از توان و ظرفیت علمی نخبگان جامعه حقوقی کشور اقدامات قابل توجهی انجام شده است» گفت: تلاش کرده ایم تا تمام قوانین جاری را بررسی و آسیب شناسی کنیم.

به دنبال پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی هستیم

معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص تدوین لوایح و اصلاح قوانین با اشاره به این که «با بهره گیری از توان و ظرفیت علمی نخبگان جامعه حقوقی کشور اقدامات قابل توجهی انجام شده است» گفت: تلاش کرده ایم تا تمام قوانین جاری را بررسی و آسیب شناسی کنیم.
به دنبال پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی هستیم