به دنبال افزایش دانشجویان مهارتی هستیم/ رسالت دانشگاه جامع ؛ تربیت نیروی متخصص تکنسین

به دنبال افزایش دانشجویان مهارتی هستیم/ رسالت دانشگاه جامع ؛ تربیت نیروی متخصص تکنسین

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: جهت گیری آموزشی هر دانشگاه باید بر اساس جهت گیری اشتغال صورت بگیرد، در همین راستا به دنبال افزایش تعداد دانشجویان نظام مهارتی هستیم.

به دنبال افزایش دانشجویان مهارتی هستیم/ رسالت دانشگاه جامع ؛ تربیت نیروی متخصص تکنسین

(image)

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: جهت گیری آموزشی هر دانشگاه باید بر اساس جهت گیری اشتغال صورت بگیرد، در همین راستا به دنبال افزایش تعداد دانشجویان نظام مهارتی هستیم.
به دنبال افزایش دانشجویان مهارتی هستیم/ رسالت دانشگاه جامع ؛ تربیت نیروی متخصص تکنسین

علم و فناوری

پامنا موبایل لپ تاپ