به حقوق بشر احترام بگذارید

به حقوق بشر احترام بگذارید

پس از افشای اسنادی در باره اینکه واشنگتن از متهمان با شکنجه بازجویی کرده است، چین روز جمعه از آمریکا خواست به تخلفات خود بپردازد و به حقوق بشر احترام بگذارد.

به حقوق بشر احترام بگذارید

(image)

پس از افشای اسنادی در باره اینکه واشنگتن از متهمان با شکنجه بازجویی کرده است، چین روز جمعه از آمریکا خواست به تخلفات خود بپردازد و به حقوق بشر احترام بگذارد.
به حقوق بشر احترام بگذارید

پرس نیوز