بهترین وقت خرید زرشک چه زمانی است؟

بهترین وقت خرید زرشک چه زمانی است؟

احتشام گفت: برداشت زرشک از اوایل آذر ماه آغاز می‌شود که در فصل برداشت قیمت هرکیلو زرشک تازه شاخه‌ای ۳ تا ۴ هزار تومان است و زرشک خشک در بازار بین ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد.

بهترین وقت خرید زرشک چه زمانی است؟

(image)

احتشام گفت: برداشت زرشک از اوایل آذر ماه آغاز می‌شود که در فصل برداشت قیمت هرکیلو زرشک تازه شاخه‌ای ۳ تا ۴ هزار تومان است و زرشک خشک در بازار بین ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد.
بهترین وقت خرید زرشک چه زمانی است؟

فیلم سریال آهنگ