بنزین دوباره گران می‌شود

بنزین دوباره گران می‌شود

طبق بودجه پیشنهادی دولت بنزین سال ۹۶ گران می‌شود. حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.

بنزین دوباره گران می‌شود

(image)

طبق بودجه پیشنهادی دولت بنزین سال ۹۶ گران می‌شود. حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.
بنزین دوباره گران می‌شود