بعد از انقلاب برخی بین «حیف» و «میل» تفکیک کردند!/ منطق مواجهه با مفاسد اقتصادی باید تغییر کند

بعد از انقلاب برخی بین «حیف» و «میل» تفکیک کردند!/ منطق مواجهه با مفاسد اقتصادی باید تغییر کند

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: برخورد با فساد بعد از انقلاب در دستور کار بود اما کم کم یک فکری ایجاد شد که فرقی بین حیف و میل قائل شوند. این موضوع دو سال پیش در مجلس توسط یکی از نمایندگان گفته شد. گفت شما چرا دائم به میل ها می چسبید، به حیف ها هم بچسبید. منظورشان این بود که اگر کسی بیت المال را میل کرد، قابل اغماض است.

بعد از انقلاب برخی بین «حیف» و «میل» تفکیک کردند!/ منطق مواجهه با مفاسد اقتصادی باید تغییر کند

(image)

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: برخورد با فساد بعد از انقلاب در دستور کار بود اما کم کم یک فکری ایجاد شد که فرقی بین حیف و میل قائل شوند. این موضوع دو سال پیش در مجلس توسط یکی از نمایندگان گفته شد. گفت شما چرا دائم به میل ها می چسبید، به حیف ها هم بچسبید. منظورشان این بود که اگر کسی بیت المال را میل کرد، قابل اغماض است.
بعد از انقلاب برخی بین «حیف» و «میل» تفکیک کردند!/ منطق مواجهه با مفاسد اقتصادی باید تغییر کند

پسورد نود 32

بازی