بزرگداشت سوم خرداد در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

بزرگداشت سوم خرداد در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

مراسم بزرگداشت سالروز سوم خرداد با حضور سردار وجدیان، فرمانده موشکی سپاه پاسداران و جمعی از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان بسیج جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

بزرگداشت سوم خرداد در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

(image)

مراسم بزرگداشت سالروز سوم خرداد با حضور سردار وجدیان، فرمانده موشکی سپاه پاسداران و جمعی از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان بسیج جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
بزرگداشت سوم خرداد در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

فانتزی