بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس

بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس

لندن، پایتخت انگلیس روز شنبه صحنه بزرگترین تظاهرات علیه سیاست ریاضتی، نژادپرستی و دولت محافظه‌کار جدید پس از همه‌پرسی برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بود.

بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس

(image)

لندن، پایتخت انگلیس روز شنبه صحنه بزرگترین تظاهرات علیه سیاست ریاضتی، نژادپرستی و دولت محافظه‌کار جدید پس از همه‌پرسی برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بود.
بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در انگلیس

بازار بورس