برگزاری کنگره چشم پزشکی ایران با ۱۷ سخنران خارجی

برگزاری کنگره چشم پزشکی ایران با ۱۷ سخنران خارجی
دبیر علمی بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکی ایران، از حضور ۱۷ سخنران خارجی در کنگره چشم پزشکی ایران خبر داد.

برگزاری کنگره چشم پزشکی ایران با ۱۷ سخنران خارجی

دبیر علمی بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکی ایران، از حضور ۱۷ سخنران خارجی در کنگره چشم پزشکی ایران خبر داد.
برگزاری کنگره چشم پزشکی ایران با ۱۷ سخنران خارجی