برگزاری نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰

برگزاری نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰

به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های خوزستان نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰ کشور برگزار شد.

برگزاری نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰

(image)

به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های خوزستان نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰ کشور برگزار شد.
برگزاری نخستین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۱۰

فیلم سریال آهنگ